Opći uvjeti Print E-mail

 


Imajući u vidu ciljeve osnivanja NOA Štedno-kreditne zadruge u Osijeku, a to je iznalaženje mogućnosti za ljude u siromaštvu da poboljšaju osobni, obiteljski i društveni životni standard, putem osiguravanja posla koji zadovoljava dohodovnost i poslovnu kreativnost;
Imajući u vidu opće prihvaćene vrijednosti kod asocijacija Opportunity a to su: uvažavanje ljudskog života, važnost biti častan i pošten, potreba za suradnjom, poželjnost biti od pomoći, te proširivati krug ljudi dobre volje;
Imajući u vidu regulirane odnose između Opportunity International i U.S.Agency for International Development (USAID);
Imajući u vidu da u zasnivanju odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja;
Imajući u vidu potrebu otvaranja novih radnih mjesta, utemeljenje egzistencije ljudi, osobito mladih, žena i prognanika;
Imajući u vidu nužnost osiguranja inicijalnih i potrebnih sredstava kroz poslovne kredite pod što je moguće povoljnijim okolnostima;
Imajući u vidu obveze koje proizilaze usvajanjem iz primjene Zakona o potrošačkom kreditiranju (NN75/09) i Zakona o kreditnim unijama (NN 141/06) Nadzorni odbor NOA-e  na sjednici održanoj 25.siječnja 2011. daje suglasnost Upravi na dopunu :


OPĆI UVJETI POSLOVANJA  ZA ODOBRAVANJE KREDITA


Svrha, status i tumačenje Općih uvjeta poslovanja za odobravanje kredita
Članak 1.
(1)    Svrha je i smisao ovih Općih uvjeta poslovanja za odobravanje kredita (dalje: Općih uvjeta) da prava i obveze partnera odrede što jasnije i preciznije.
(2)    Ovim Općim uvjetima dopunjuju se ugovorne kreditne pogodbe između NOA kreditne unije Osijek (dalje:NOA) i članova kreditne unije koji koriste kredite (dalje: Korisnik), tako da Korisnik mora biti upoznat sa Općim uvjetima kod potpisivanja Ugovora.
(3)    Konkretizacija odnosa između partnera predmet je posebnog Ugovora o kreditu (dalje:Ugovor).
(4)    Utanačenja iz Ugovora predstavljaju posebnost u odnosu na ove Opće uvjete.
(5)    Kod tumačenja ovih Općih uvjeta, kao i Ugovora, valja istraživati zajedničku namjeru ugovaratelja i odredbe razumjeti kako to odgovara načelima obveznog prava utvrđenih Zakonom o obveznim odnosima.

Namjena kredita
Članak 2.
(1)    Kredit je namijenjen članovima NOA-e, koji obavljaju određenu gospodarsku aktivnost radi ostvarivanja dobiti (obrtnici, poljoprivrednici, slobodne profesije, građani) i za poboljšanje životnog standarda građana (nenamjenski krediti).
(2)    Kredit je namjenjen i marginaliziranim skupinama kao što su : nezaposleni,  mladim, žene, te za pokretanje start up poslova, čime se osigurava egzistencija Korisnika i njegove obitelji, te otvaraju nova radna mjesta.
(3)     Kredit se može koristiti na području Osječko-baranjske županije.
(4)    Kredit se ne može dati, ako bi se njegovim korištenjem narušila sigurnost i zdravlje ljudi, te čovjekov okoliš. Stoga se kredit ne može dati za ne etičke i ne ekološke poslovne poduhvate, a osobito:
-    za proizvodnju i promet oružja i vojne opreme;
-    proizvode koji štete zdravlju ljudi;
-    ekološki štetnu proizvodnju i proizvode;
-    poslove vezane uz pranje novca, kockarnice i porno sadržaje;
-    pružanje usluga koje bi rezultirale bilo kojom diskriminacijom ljudi (ekonomska, politička, etnička, svijetonazorna, religijska i dr.);
(5)    Pri odobravanju kredita NOA je dužna držati se bankarskih uzanci i dobrih poslovnih običaja.

Namjena kredita
Članak 3.
(1)    Namjenski krediti za:
-    kupnju strojeva i opreme, alata i pomagala (proizvodni kapaciteti);
-    nabavku stoke, peradi, riba i riblje mlađi, zečeva i pčela za obiteljske farme;
-    podizanje dugogodišnjih nasada voćnjaka i vinograda;
-    kratkoročne pozajmice za nabavku sirovina i reprodukcijskog materijala;
-    kupovinu poslovnog prostora;
-    kupovinu obradive zemlje;
-    izgradnju i opremanje turističkih kapaciteta;
-    iznimno i druge aktivnosti koje utvrdi Nadzorni odbor;
Dokaz namjene kredita je registracija Korisnika (obrtnica, rješenje ili OPG), a namjenska iskorištenost kredita provjerava se predočenjem dokaza (račun, kupoprodajni ugovor i sl.) ili provjerom na adresi Korisnika.
(2)    Nenamjenski krediti za opću potrošnju
(3)    Krediti se daju u visini do 50.000 (pedesettisuća) EUR, a isplaćuju se u kunama.
(4)    Na kredit se plaća utvrđena kamata, a Korisnik plaća i administrativnu naknadu za obradu i praćenje realizacije kredita prema važećem cjeniku usluga
(5)    Visine kredita, uvjeti pod kojima se daje, kao i ostala utanačenja regulirat će se Ugovorom.

Zahtjev za kredit
Članak 4.
(1)    U namjeri da se postane Korisnik, mora se ispuniti Zahtjev za korištenje kredita (Prilog 1 Ugovora), gdje se osim osobnih i statusnih podataka Korisnika precizira svrha korištenja kredita te sažeto opisuje gospodarstvena opravdanost ulaganja. Korisnik će naznačiti poželjni datum za početak stvarnog korištenja kredita.
(2)    Zahtjev za korištenje nenamjenskog kredita  sadrži osim osobnih i statusnih podataka Korisnika (Prilog 1 Ugovora) poželjni datum za početak stvarnog korištenja kredita.
(3)    Prije sklapanja ugovora o kreditu NOA će u pisanom obliku pravodobno pružiti sve informacije o kreditu  putem Informativnog letka koji sadrži: vrstu kredita, ukupan iznos kredita, trajanje ugovora o kreditu, kamatnu stopu, EKS, dinamiku otplate, naknade za obradu i praćenje otplate, zateznu kamatu, i druge informacije utemeljene na čl.5 Zakona o potrošačkim kreditima.
(4)    Uz Zahtjev Korisnik mora dostaviti i dokumentaciju, koja se specificira Ugovorom, a koja je sastavni dio Zahtjeva. Za sve dokumente i dane podatke moralno i materijalno odgovara podnositelj.
(5)    Nepotpune i neodgovarajuće Zahtjeve NOA će odbaciti i o tome pismenim putem obavijestiti podnositelja.
(6)    NOA će ocjenjivati naznačene podatke u Zahtjevu za korištenje kredita, u pravilu u roku od mjesec dana od zaprimanja istog.
(7)    NOA zadržava pravo negativne ocjene isplativosti ulaganja o čemu podnositelja Zahtjeva će obavijestiti u roku 45 (četrdesetpet) dana od zaprimanja istog.
(8)    NOA će osigurati besplatnu stručnu pomoć za kvalitetno ispunjavanje Zahtjeva, kao i odgovarajuće savjete za razradu poduzetničkih ideja.
(9)    NOA će nastojati udovoljiti poželjnom datumu za prijenos novčanih sredstava po odobrenom kreditu, ali nije ograničena tim datumom.
(10)    Temeljem potpisanog Ugovora, NOA će doznačiti sredstva kredita Korisniku na način i pod uvjetima iz Ugovora.

Otplata kredita
Članak 5.
(1)    Otplata kredita biti će realizirana sukladno utanačenjima iz Ugovora.
(2)    NOA neće biti odgovorna za realizaciju kredita ako utvrdi nesuglasnost između podataka u Zahtjevu i dokumenata koji su priloženi Ugovoru.
(3)    Otplata kredita smatra se izvršena datumom primitka dužnog iznosa na blagajni ili žiro račun NOA-e.
(4)    Kako Korisnik pored glavnice duguje i kamate i troškove, uračunavanje se vrši tako što se prvo otplaćuju troškovi, zatezne kamate, zatim kamate i napokon glavnica.

Kamate
Članak 6.
(1) Korisnik će platiti kamate na cijeli iznos kredita,  po kamatnoj stopi i anuitetima određenim Ugovorom, a temelju odluke o kamatnim stopama.
(2) Kamate se zaračunavaju od dana isplate kredita na račun Korisnika.
(3) Kamate će se izračunavati i plaćati prema dinamici otplate.
(4) Visinu kamatne stope po vrstama kredita donosi Nadzorni odbor NOA-e, pridržavajući se pri tome odredbi Zakona o kamatama.

Vraćanje kredita
Članak 7.
(1)    Vraćanje kredita odvijat će se sukladno s načinom i uvjetima utvrđenim ovim Općim uvjetima i Ugovorom.
(2)    NOA će osigurati Korisniku dokument kojim se detaljno određuju datum prijenosa kredita, datum vraćanja kredita, krajnji rok otplate duga, utvrđeni anuitet i sl.
(3)    Na otplatu kamata na odgovarajući način primjenjuje se toč. V. ovih Općih uvjeta.
(4)    Ako Korisnik zakasni s plaćanjem dospjele rate kredita, plaća i zateznu kamatu koja se obračunava prema Zakonu o kamatama, a što se detaljnjije i preciznije može regulirati Ugovorom.
(5)    NOA će Korisniku izdati odgovarajući dokument kao dokaz o vraćenom kreditu.

Poček na obvezu vraćanja kredita
Članak 8.
(1) Ugovoriti se može poček na obvezu vraćanja prvog obroka kredita (grace period).
(2) Za vrijeme tog perioda kamate na kredit se obračunavaju i naplaćuju.

Prijevremene promjene ugovora
Članak 9.
(1)    Korisnik može odustati od Ugovora prije nego što je počeo koristiti kredit.
(2)    Korisnik može prije roka ispuniti obvezu te mu se tada obračunava naknada za prijevremenu otplatu kredita prema važećem Cijeniku usluga.
-    ako je razdoblje prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu dulje od godinu dana obračunava se naknada od 1% iznosa odobrenog kredita.
-    ako je razdoblje prijevremene otplate i roka dospijeća iz ugovora o kreditu kraće od godinu dana  obračunava se naknada od 0,5% iznosa odobrenog kredita.
Naknada se može obračunati ako iznos prijevremene otplate premašuje 75000 kuna dospjelih unutar 12 mjeseci.
Naknada ne smije prelaziti iznos kamata koje bi član unije platio između dana prijevremene otplate kredita i dana prestanka ugovora o kreditu.
(3)    Korisnik može ponuditi NOA-i vraćanje iznosa koji nije dostatan da pokrije sve njegove obveze, a NOA može pristati i odobriti tako djelimično namirenje duga bez izrade nove dinamike.
(4)    Bonitet Korisnika utvrđuje se  temeljem Odluke o raspoređivanju plasmana i potencijalnim obvezama kreditnih unija te o utvrđivanju izloženosti kreditnom riziku.
(5)    Korisnici koji su stekli kvalitetan bonitet imaju prednost pri realizaciji novih kredita.
(6)    Kada Korisnik kredita zatraži reprogram ostatka duga poradi  objektivno nastalih okolnosti, u reprogramu će se primjenjivati u tom trenutku važeća kamatna stopa i obračunati će se nova naknada po važećem Cjeniku usluga .

Nadzor korištenja kredita
Članak 10.
Korisnik će omogućiti NOA-i nadzor nad korištenja kredita, tako da joj stavi na raspoložbu relevantne dokumente i informacije te slobodan ulaz u njegov poslovni prostor.

Osiguranje vraćanja kredita
Članak 11.
(1)    Instrumenti osiguranja kredita su:
-    zasnivanje založnog prava na nekretninama i pokretninama,
-    jamci
-    garantni depozit u iznosu 25% odobrenog kredita za svakog jamca kojeg depozit zamjenjuje
-    osobna primanja Korisnika
-    mjenica
-    zadužnica
-    polica životnog osiguranja i dr.
(2)    Jamac odgovara za ispunjenje cijele obveze za koju je jamčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njezin dio ili na drugi način podvrgnuta lakšim uvjetima.
(3)    Jamac odgovara i za svako povećanje obveze koje bi nastalo Korisnikovim zakašnjenjem u otplati kredita, ako nije drugačije ugovoreno.
(4)    Više jamaca odgovara solidarno.

Obveze korisnika
Članak 12.
Korisnik i jamci su dužni bez odlaganja informirati NOA o svakom događaju koji može negativno utjecati na mogućnost potpunog i pravovremenog vraćanja kredita, osobito značajnije pogoršanje svog financijskog statusa.

Raskid ugovora
Članak 13.
(1)    NOA može raskinuti Ugovor bez ostavljanja Korisniku naknadnog roka za ispunjenje ako iz Korisnikovog držanja proizilazi da on svoju obvezu naće izvršiti ni u naknadnom roku.
(2)    NOA je dužna raskid saopćiti pismeno putem pošte Korisniku bez odgađanja.
(3)    Ukoliko Korisnik ne ispuni obvezu u određenom roku, NOA može održati Ugovor na snazi ako nakon isteka roka, bez odgađanja, obavijesti Korisnika da zahtijeva ispunjenje obveze vraćanja kredita.
(4)    Ako Korisnik ne ispuni tri ili više uzastopne obročne obveze, NOA može raskinuti Ugovor, s time da raskidom Ugovora dospijeva na naplatu cjelokupni dug korisnika.
(5)    NOA može raskinuti Ugovor ako utvrdi insolventnost Korisnika.
(6)    NOA može raskinuti Ugovor ukoliko utvrdi da se kredit koristi u suprotnosti s njegovom namjenom.

Ostala utanačenja
Članak 14.
(1)    Svi predviđeni dokumenti koji su dostavljeni izravno ili poštom, smatrat će se dostavljenim NOA ako su predani “uredu NOA”, a danom dostave smatrat će se kada su ti dokumenti stvarno zaprimljeni u NOA-i.
(2)    Odgovarajuće ovjere potpisa i dokumenata moraju se obaviti kod Javnog bilježnika.
(3)    Odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugi odgovarajući pozitivni propisi primjenjivat će se ukoliko pojedine pravne situacije nisu regulirane Ugovorom.
(4)    Eventualne sporove između NOA i Korisnika, koji proizilaze iz primjene Ugovora, ugovorne stranke nastojati će rješavati usklađivanjem, posredovanjem ili na drugi miran način.
(5)    Ukoliko u tome ne uspiju podvrgavaju se pravorijeku stvarno nadležnog suda u Osijeku.
(6)    Ovi Opći uvjeti za odobravanje kredita stupaju na snagu danom usvajanja dopune, a primjenjuju se od 26.siječnja 2011. godine.U Osijeku , 25. siječnja 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593