Pravilnik o štednji Print E-mail
Written by Administrator   


Na temelju članka 03. Zakona o kreditnim unijama i članka 15. Statuta NOA-e kreditne unije Osijek (dalje u tekstu NOA) Uprava NOA-e donosi:PRAVILNIK O DEPOZITIMA I ŠTEDNIM KOLIMA


I. UVODNE ODREDBE

 

Članak 1.

Novčani depozit fizičke osobe, uređen je zakonom o obveznim odnosima (članci 991. do 997.).

 

Članak 2.

Ovim se pravilnikom uređuju: način otvaranja depozitnog računa (dalje u tekstu računa), uplate na račun, raspolaganje sredstvima na računu, vrste depozita, prijenos prava raspolaganja, obračun, plaćanje kamata, amortizacija i zatvaranje računa člana unije.

 

Članak 3.

NOA otvara i vodi račune depozita po viđenju, račune depozita ugovorene na određeni rok (oročeni depoziti) odnosno depoziti s otkaznim rokom i garantni depozit.

Oročeni račune depozita na rok do jedne godine su kratkoročni, na rok preko jedne godine su dugoročni, što vrijedi i račune depozita s otkaznim rokom, a garantni depozit može biti kratkoročni ili dugoročni ovisno za koji tip kredita se polaže.

Pologom na račun depozita po viđenju, član unije može svakodobno raspolagati. Pologom na oročenom računu depozita član unije, u pravilu, može raspolagati istekom roka dospijeća, odnosno nakon isteka ugovorenoga otkaznoga roka računajući od dana kojega je u NOA-i primljen otkaz, a garantni depozit se polaže na rok trajanja ugovora o kreditu za koji se depozitom garantira uz mogučnost prijeboja dospjelog potraživanja po ugovoru o kreditu prije istjeka ugovorenog roka ako ovim pravilnikom nije određeno drukčije.

 

Članak 4.

Račune depozita NOA otvara samo članovima unije.

 

Članak 5.

Svi podaci o depozitima članova unije poslovna su tajna unije.

 


II. OTVARANJE RAČUNA DEPOZITA

 

Članak 6.

Isprava temeljem koje se račun otvara jest “pristupnica” člana unije koja sadrži potrebne podatke za identifikaciju vlasnika računa.

 

Članak 7.

Sredstva na računu se formiraju uplatama u gotovini, prijenosom sa žiro, odnosno tekućega računa u NOA-i ili doznakom subjekata izvan NOA-e, ako ta sredstva ne predstavljaju oporezivi dohodak vlasnika računa .

 


III. RASPOLAGANJE SREDSTVIMA NA RAČUNU

 

Članak 8.

Vlasnik računu može opunomoćiti poslovno sposobnu fizičku osobu za raspolaganje sredstvima na računu neograničeno vremenski i glede iznosa ili na određeno vrijeme i do određenoga iznosa.

Smrću vlasnika računu punomoć prestaje važiti.

 

Članak 9.

Vlasnik depozita i opunomoćenik raspolažu sredstvima na računu u sjedištu NOA-e i predstavništvima NOA-e, a mogu podizati gotovinu i u drugim financijskim institucijama s kojima je NOA sklopila ugovor o obavljanju tih usluga.

Raspolagati sredstvima depozita kod drugih institucija iz stavka 1. ovoga članka bez provjere pokrića može se do iznosa kojega određuje uprava, a preko toga iznosa samo uz prethodnu provjeru pokrića, pa troškovi te provjere padaju na teret raspolagatelja.

Raspolagati sredstvima depozita u svrhu prijeboja dospjelih potraživanja po osnovu Ugovora o kreditu u NOA-i temeljem nalog za prijeboja koje daje vlasnik depozita, ili uprava NOA-e u slučaju prekida Ugovorene dinamike otplate kredita duže od tri mjeseca.

 

Članak 10.

Prije isplate zaposlenik koji obavlja te poslove provjerava identitet nalogodavatelja za isplatu temeljem osobne iskaznice, a iznimno i druge službeno izdane isprave sa slikom iz koje se nedvojbeno može utvrditi identitet osobe.

 


VI. DEPOZITI NA ODREĐENI ROK (OROČENI ULOZI) I ULOZI S OTKAZNIM ROKOM

 

Članak 11.

Vlasnik računa depozita, može formirati kratkoročni, odnosno dugoročni depozit sklapanjem posebnoga ugovora.

 

Članak 12.

Iznos oročenoga depozita o dospijeću članu unije se isplaćuje zajedno s kamatama u gotovu. U slučaju nemogućnosti isplate, kada se član unije nije odlučio na novo oročavanje, sredstva se oročavaju automatski na isti rok iz prethodnoga ugovora uz uvjete koji budu u to vrijeme važili.

 

Članak 13.

Iznimno, ako nastupe izvanredne i nepredvidive okolnosti zbog kojih je članu unije novac neophodan, kao što su: smrt u obitelji, štete na imovini uslijed elementarnih nepogoda, troškovi liječenja i nabavke lijekova člana unije i/ili članova obitelji i druge dokazive neophodne potrebe, uprava unije odobrava isplatu oročenoga uloga prije roka dospijeća.

 


V.KAMATA NA DEPOZITE

 

Članak 14.

Visina kamata, način obračuna i isplata kamata uređuju se Odlukom Nadzornog odbora za razdoblje oročavanja.

 


VI. OBUSTAVA RASPOLAGANJA SREDSTVIMA DEPOZITA

 

Članak 15.

Temeljem sudskoga naloga dok je predmet u sporu, kao i rješenja suda o izvršenju te rješenja poreznih organa radi naplate dospjelih poreznih obveza, obustavlja se isplata sa računa depozita do izvršenja po predmetnim rješenjima (blokada računa).

 


VII. ZATVARANJE RAČUNA DEPOZITA

 

Članak 16.

NOA zatvara račun temeljem pisanoga naloga vlasnika računa te sredstva isplaćuje u gotovu ili prenosi na drugi račun.

 

Članak 17.

Ako vlasnik depozita uloga umre, od trenutka kad NOA to sazna, obustavlja isplate po njegovu depozitu, a i eventualne punomoći prestaju važiti. Zakonskom nasljedniku odnosno nasljednicima, na osnovi pravomoćnoga rješenja o nasljeđivanju, NOA će zatečena sredstva na računu isplatiti i račun zatvoriti.

 


VIII. AMORTIZACIJA UGOVORA O DEPOZITU

 

Članak 18.

Uništenje, nestanak ili gubitak ugovora o depozitu vlasnik ili zakonski zastupnik dužan je odmah nakon što za tu činjenicu sazna o tomu obavijestiti NOA-u pisanim putem.

Članak 19.

Istekom roka od 24 sata od trenutka uredne prijave o nestanku, krađi, uništenju ili krivotvorenju ugovora o depozitu, ako se u tomu roku ugovor ne pronađe, NOA ga proglašava nevažećom, tj. amortizira ga.

 


IX. NAKNADE ZA USLUGE PO DEPOZITNIM ULOZIMA

 

Članak 20.

Za poslove uplata i isplata po računima depozita u sjedištu NOA-e i njezinim predstavništvima naknada se ne naplaćuje.

 


X. ŠTEDNO KOLO ČLANOVA UNIJE

 

Članak 21.

Štedno kolo NOA-e predstavlja poseban oblik kontinuirane štednje člana unije prema odredbama ovoga pravilnika.

 

Članak 22.

Upis u štedno kolo obavlja se tijekom cijele godine, a član unije postaje sudionikom štednoga kola pisanom izjavom da namjerava štediti na ovaj način.

 

Članak 23.

Prilikom prve uplate na račun u okviru kola, koja se obavlja na blagajni središnjice NOA-e, prijenosom s drugoga računa člana unije u NOA-i ili doznakom nalogodavca izvan NOA-e, članu unije se izdaje iskaznica sudionika u štednom kolu.

Članak 24.

Sudionik štednoga kola može opunomoćiti fizičku osobu za podizanje dospjeloga uloga i stjecanje prava na kredit.

Članak 25.

Štedno kolo ugovara se na sljedeće rokove:

- 12 mjeseci, 24 mjeseca, 36 mjeseci i 48 mjeseci.

 

Članak 26.

Vlasnik štednoga kola postaje član unije koji preuzme obvezu da će štedjeti mjesečno:

- tijekom 12 mjeseci najmanje 200,00 .. kuna

- tijekom 24 mjeseca najmanje 200,00 . kuna

- tijekom 36 mjeseci najmanje 100,00 kuna

- tijekom 48 mjeseci najmanje 100,00 kuna


Uplata se obavlja svaki mjesec na blagajni NOA-e ili prijenosom trajnoga naloga s drugoga računa u banci odnosno izvan banke na žiro račun NOA-e.

 

Članak 27.

Uplaćeni iznosi štednoga kola ukamaćuju se i kamate pripisuju glavnici prema Odluci Nadzornog odbora o kamatama u toj godini.

 

Članak 28.

Po isteku štednoga kola štediši se isplaćuje ukupna svota štednoga kola – uloga s pripadajućom kamatom.

Članak 29.

Vlasnik štednoga kola koji ima zaostatak uplata od najviše 2 mjeseca dužan je sve zaostale mjesečne iznose platiti odjednom prilikom prve sljedeće uplate. Na iznos zaostalih mjesečnih obroka obračunava se na vremenskoj osnovi kamata po stopi zakonske zatezne kamate koju je štediša dužan platiti zajedno s prvom uplatom zaostalih mjesečnih obroka.

 


XI. ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 30.

Eventualne sporove koji nastanu u vezi s primjenom ovoga pravilnika unija i vlasnik depozita ili štednoga uloga rješavat će sporazumno, a ako to ne uspije određuje se nadležnost suda u Osijeku.

 

Članak 31.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01. ožujka 2009. godine.

 


U Osijeku, 26. veljače 2009.


 

Županijska 19/I, 31000 OSIJEK

Telefoni:
+385 (0)31 207 466
+385 (0)31 200 466

Fax:
+385 (0)31 200 477

OIB 64712924075   MBS 1229885

HYPO ALPE ADRIA BANK d.d.
IBAN: HR40 25000091102013430
SWIFT CODE (BIC): HAABHR22

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
IBAN: HR63 23400091101010593