O Nama

Mi smo financijska institucija utemeljena po Zakonu o kreditnim unijama. Pružamo financijske usluge članovima unije: obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osobama slobodnih zanimanja i drugim građanima odnosno fizičkim osobama.

Naša misija je prikupljanje depozita članova unije i kreditiranje članova unije, te na taj način kroz samozapošljavanje ili razvoj postojećih poslova, pružanje jednake šanse početnicima, mladima, ženama, nezaposlenima, raseljenima i siromašnima da se vlastitim radom izbore za materijalnu egzistenciju, bez obzira na njihovu rasnu, nacionalnu, spolnu i vjersku pripadnost.

U našem svakodnevnom radu vođeni smo načelima uzajamne pomoći i solidarnosti, koja se zasnivaju na opće ljudskim vrijednostima: poštovanju, predanosti, integritetu i dobrom gospodarenju.

Poštovanje; naše poštovanje prema drugima navodi nas da u potpunosti vrednujemo i afirmiramo dignitet i jedinstvenost svakog klijenta. Ovo je poštovanje također osnov za naš odnos prema zajednicama naših klijenata i naš odnos prema drugima koji su uključeni u naš rad, donatorima, vjerovnicima, kolegama.

Predanost; našu energiju i napore usmjeravamo prema svojim klijentima, njihovim obiteljima i njihovim zajednicama. Njihove poslovne potrebe i očekivanja određuju usluge koje pružamo i njihova dobrobit inspirira naš rad.

Integritet; aktivno smo predani integriranju onoga u što vjerujemo s onim što činimo. Učinit ćemo prave stvari iz pravih razloga, bez obzira da li će za to netko znati ili ne.

Dobro gospodarenje; predani smo da budemo dobri gospodari našim vlastitim resursima i resursima naših klijenata, donatora, vjerovnika i kolega, i to primjenom promišljenog i troškovno učinkovitog korištenja vremena, vještina i financijskih sredstava koje imamo. Težimo kvaliteti i nastojimo maksimalizirati mogućnosti koje imamo kako bismo ispunili našu misiju.


NOA je danas mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, međutim put njezina osnivanja i razvoja pokazuje koliko se mora uložiti znanja, kreativnosti, inventivnosti pa i građanske hrabrosti ukoliko se u našim složenim ekonomskim, političkim i socijalnim okolnostima želi ostvariti jedna društveno korisna, a nadasve humana ideja.

Utemeljena je po Zakonu o kreditnim unijama i registrirana kao kreditna unija pri Trgovačkom sudu u Osijeku, pod brojem MBS: 030066094, OIB: 64712924075, sa sjedištem u Osijeku, Županijska 19/I. Osnovana je 1996. godine kao NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA te je Odlukom o nastavku poslovanja kao kreditne unije donesenoj na skupštini ŠKZ održanoj 29.05.2008. godine odlučeno da NOA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA nakon odobrenja Hrvatske narodne banke nastavlja s radom kao Kreditna unija NOA. Postupak usklađenja sa Zakonom o kreditnim unijama, završila je 7. siječnja 2009. godine, od kada je upisan novi status u Trgovački sud u Osijeku.

Posebnost Kreditne unije NOA kao mikrokreditne financijske institucije datira od samog njezinog osnutka, 21. listopada 1996. godine, jer je osnovana u okviru kombinirane inicijative Kongresa SAD i lokalne inicijative grupe građana da se u području istočne Hrvatske, koje je bilo okupirano i pod UN administrativnom kontrolom, pokrenu gospodarske aktivnosti radi multietničkog pomirenja.

Sredstva za pokretanje ovog projekta je odobrio Kongres SAD-a 1995. godine u okviru Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između vlade SAD i Vlade RH (NN br. 3/95 od 6. travnja 1995.g.) u iznosu od 3 mil $ kao pomoć najugroženijem dijelu pučanstava obuhvaćenih Erdutskim sporazumom o mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja, kroz promicanje solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti u šansama u rješavanju socijalnih pitanja kroz pokretanje gospodarske aktivnosti.

USAID (U.S. Agency for International Development) je za implementatora ovog programa izabrao američku organizaciju Opportunity international, kršćansku mikrokreditnu organizacija s iskustvom u pokretanju mikrokreditnih institucija u 25 zemalja, koje se temelje na doktrini UNDP-a za mikrokreditiranje, koja treba rezultirati samozapošljavanjem i zadržavanjem postojećih radnih mjesta.

S obzirom na ovu posebnu misiju, a u konzultaciji s Narodnom bankom Hrvatske, USAID-om, američkim veleposlanstvom u Hrvatskoj te Opportunity International-om, NOA je osnovana kao štedno-kreditna zadruga od strane 10 uglednih građana različite nacionalnosti (Hrvat, Srbin, Mađar, Slovak, Židov) i različitog vjerskog opredjeljenja (rimokatolik, ortodoksni kršćanin, baptist, evangelist), po struci sveučilišni profesori, liječnici, poduzetnici, koji su u trenutku osnivanja imali dovoljno hrabrosti da misle i djeluju u kontekstu pomirenja.

Kroz pokretanje programa mikrokreditiranja koji je trebao potaknuti proces samozapošljavanja i pokretanja aktivnosti obrtnika, malih poduzeća i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, pokrenut je proces edukacije u postupku izrade poslovnih planova i vođenja malih poslovnih pothvata za što je NOA angažirala mrežu centara za poduzetništvo i konzultanata.

NOA je u prve tri godine aktivnosti postigla samoodrživost i zadovoljila tražene ciljeve donatora. Kroz dosadašnju aktivnost, na kraju 2020. godine, realizirano je 5.834 kredita u ukupnom iznosu od više od 221 milijun kuna. Prosječna vrijednost realiziranih kredita je 38 tisuća kuna. Ciljanim kreditiranjem je sačuvano 7.297 radnih mjesta, a posebno su vrijedna 2.102 novootvorena radna mjesta. Kroz proces edukacije je prošlo preko 1.250 klijenata, od koji je njih 425 pokrenulo potpuno nov posao.

Na kraju 2020. godine NOA ima 1.457 članova, temeljni kapital od 1.322.500 kuna i kreditni potencijal od preko 18 milijuna kuna.Informacija o dodjeli Certifikata za usklađenost s Europskim kodeksom o dobrom ponašanju pri dodjeli mikrokredita
(European Code of Good Conduct for Microcredit Provision)
Kreditnoj uniji NOA

Kreditna unija NOA (u daljnjem tekstu: NOA) kao mala, ali respektabilna i stabilna financijska institucija, od samih svojih početaka imala je jasnu misiju, viziju i ciljeve, a to je da se mikrokreditnim programom prvenstveno pomogne malim i srednjim poslovnim pothvatima u ciljnim grupama korisnika kredita u sektoru obrtništva, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i slobodnih zanimanja.


U svojih gotovo 25 godina uspješnog rada uspjela je postići samoodrživost kao mala financijska institucija, nastojeći stalno razvijati i unapređivati svoje poslovanje te ga uskladiti sa dobrim europskim praksama u mikrokreditiranju, poglavito nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Uspješno dovršeno pristupanje Europskom kodeksu dobrog ponašanja kod pružanja usluga mikrokreditiranja (u daljnjem tekstu Kodeks) odnosno dobivanje Certifikata za usklađenost s Kodeksom, izvorno-European Code of Good Conduct for Microcredit Provision, najbolji je pokazatelj tih nastojanja.


Navedeni Kodeks pruža niz standarda u odnosima klijenata i ulagača, u upravljanju poslovanjem općenito, upravljanju rizicima, izvještavanju i upravljanju informacijskim sustavima koji su zajednički u mikrokreditnom sektoru u Europskoj uniji. Ovi standardi su izgrađeni za dobrobit klijenata, ulagača, financijera, vlasnika, regulatora i partnerskih organizacija.


Potpisivanjem namjere pristupa Kodeksu, NOA se obvezala uskladiti sa zahtjevima i pravilima Kodeksa, a samo dobivanje certifikata o usklađenosti s Kodeksom odvijalo se više od 2 godine u kojem je trebalo poslovanje NOA-e uskladiti sa 154 točke odnosno klauzule Kodeksa i to u 5 područja: odnosi s klijentima, upravljanje općenito, upravljanje rizikom, standardi izvještavanja i upravljački informacijski sustavi. Sve se provodilo kroz 5 koraka odnosno faza; (1) samoprocjena u kojoj je trebalo odgovoriti na spomenutih 154 pitanja o usklađenosti poslovanja NOA-e sa Kodeksom, (2) registriracija i slanje NOA-inih podataka prema MicPro (online baza podataka pri Komisiji), (3) implementacija Kodeksa u poslovanje NOA-e na temelju rezultata samoprocjene i identificiranog raskoraka u usklađenosti, (4) podnošenje samoprocjene neovisnom procjenitelju na provjeru usklađenosti s Kodeksom i (5) vanjsko ocjenjivanje od strane neovisnog procjenitelja. Ova posljednja dva koraka obavila je ocjenjivačka agencija iz Milana MICROFINANZA RATING (u daljnjem tekstu: MFR). Važno je napomenuti da NOA za sve ove poslove nije imala nikakvih troškova.


MFR je na osnovu podataka koje je zatražio i dobilo od NOA-e te na osnovu posjete NOA-i početkom listopada 2017. godine, izvršio procjenu usklađenosti poslovanja NOA-e s Kodeksom te poslao vrlo detaljno izvješće NOA-i u kojem je dat pregled odnosno sažetak snaga i slabosti NOA-e (SWOT-analiza) te vrlo detaljan pregled primjenjivosti navedenog Kodeksa, usklađenosti s Kodeksom i završna preporuka za potpuno usklađenje sa Kodeksom. Ukupna usklađenost NOA-e s Kodeksom je ocjenjena umjerenom jer je NOA ispunjavala usklađenost sa 116 klauzula od 154, što je rezultiralo sa 75% od ukupne usklađenosti (granica usklađenosti je 80% koju je trebalo dostići).


Kod tzv. prioritetnih klauzula kojih ima 29 (koje moraju biti sve usklađene) NOA nije bila usklađena sa 3.


U završnoj preporuci NOA je pozvana da otkloni glavne nedostatke svoje neusklađenosti, a koji se odnose na mehanizam pritužbi klijenata, upravljanje rizicima, potrebu ažuriranja dugoročnog poslovnog plana i početak provođenja interne revizije poslovanja NOA-e. MFR je izrazio uvjerenje da NOA ove nedostatke može otkloniti u kratkom roku tako da pruži dokaze o njihovu otklanjaju najkasnije do svibnja 2018. godine da bi se novo izvješće, koje bi bilo pozitivno, moglo prezentirati i dati na usvajanje Upravnom odboru pri Europskoj komisiji nadležnom za odlučivanje o pristupanju Kodeksu.


Dopunjeni zahtjev NOA-e za pristupanje prvi put je razmotren na sastanku Upravnog odbora Kodeksa u srpnju 2018. godine. Na temelju informacija o operativnim i financijskim pokazateljima koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa od strane MFR-a, isti nije dodijelio certifikat NOA-i (premda je ukupni postotak usklađenosti prelazio 80%) te je zatražio dodatne podatke i pojašnjenja. Međutim, na temelju dodatnih informacija i pojašnjenja koje je NOA poslala MFR-u i koji su predstavljeni Upravnom odboru Kodeksa te nakon što su isti pažljivo ispitani, donijeta je pozitivna odluka 13. prosinca 2018. godine.


U obavijesti koju je NOA primila 4. veljače 2019. godine zajedno sa Certifikatom, Ann Branch, predsjedateljica Upravnog odbora Kodeksa je između ostalog napisala:
„Željela bih pozdraviti vaše napore u dostizanju potrebne usklađenosti vaše institucije s Kodeksom koja iznosi visokih 88% od traženih klauzula što premašuje ukupni zahtjev za usklađenost od 80%. Naposljetku, željela bih se zahvaliti NOA-i Hrvatska na njenoj predanosti u ispunjavanju europskih uvjeta dobre prakse za pružanje usluga mikrokreditiranja i održavanje visokih etičkih standarda kreditiranja unutar europskog mikrofinancijskog sektora“.


Vjerujemo da dobivanjem ovog Certifikata, na kojeg smo svi u Kreditnoj uniji NOA vrlo ponosni, možemo očekivati i određene potpore i pristup povoljnim izvorima financiranja iz sredstava europskih fondova i institucija kao i unaprjeđenje zakonodavnog okvira po kojem kreditne unije posluju u Hrvatskoj, a koji je se do sada pokazao neadekvatnim i ograničavajućim, između ostaloga i za primanje depozita od međunarodnih institucija.


U Osijeku 13. veljače 2019. godine


Uprava Kreditne unije NOA

noa

Glavni ciljevi NOA-e:

 • Pomoć siromašnima i marginaliziranima, bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku ili rasnu pripadnost, da vlastitom gospodarskom aktivnošću osiguraju izvore sredstava za egzistenciju

 • Financijska podrška malih i srednjih poslovnih pothvata

 • Otvaranje novih radnih mjesta i stabilizacija postojećih

 • Pomoć pri zapošljavanju i samozapošljavanju osoba s posebnim potrebama

Ciljne grupe korisnika:

 • Fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnjom i prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

 • Siromašni, koji ne mogu dobiti kredit u drugim bankama jer nemaju dovoljnu garanciju te mali projekti koji ne zanimaju komercijalne banke

 • Nezaposleni
 • Početnici
 • Mladi ljudi
 • Žene
 • Osobe s posebnim potrebama

Ciljno područje:

 • Osječko – baranjska županija

NOA NE podržava:

 • Poslovne pothvate koji narušavaju sigurnost i zdravlje ljudi te čovjekov okoliš, odnosno pothvate koji su neetički i ne ekološki.

Struktura kreditnih plasmana na kraju 2020. godine

 • 27% poljoprivrednici
 • 6% obrtnici
 • 67% nenamjenski krediti građanima
graf

Ciljana struktura plasmana:

 • 40% poljoprivrednici
 • 30% obrtnici
 • 10% slobodna zanimanja
 • 20% nenamjenski krediti građanima
graf

Najvećim svojim uspjesima NOA smatra (s 31.12.2020. godine)

5.834 plasiranih kredita
5.167 otplaćenih kredita
221.208.077 kn - ukupan iznos plasiranih kredita od početka poslovanja
37.917 kn - prosječan iznos kredita
2.102 novih radnih mjesta
7.297 zadržanih radnih mjesta

Kreditna unija NOA obilježila je u 2016. godini, značajnu obljetnicu; dvadeset godina od kada je osnovana i dvadeset godina uspješnog rada. Naime, 21. listopada 2016. godine, navršilo se 20 godina postojanja NOA-e u kojoj je NOA ne samo postigla samoodrživost nego je kroz uspješno poslovanje postigla zapažene rezultate u mikrokreditiranju što je prepoznato i od lokalne vlasti te je NOA dobila važno priznanje, Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu, za osobit doprinos na području gospodarstva. U listopadu ove, 2021. godine, obilježit će 25 godina postojanja i uspješnog poslovanja.


Obilježavanje dvadesete godišnjice rada obavljeno je i dostojanstveno i dostojno tako značajne obljetnice. Centralno događanje je bio svečani skup uzvanika od blizu stotinu osoba točno na dan 20-godišnjice, 21. listopada 2016. godine u svečanom foajeu Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Skupu su nazočili osnivači Štedno kreditne zadruge NOA, preteče Kreditne unije NOA, gradonačelnik Grada Osijeka, te predstavnici dugogodišnjih partnera NOA-e među kojima svakako treba istaknuti predstavnike Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Centra za poduzetništvo Osijek, Hrvatske udruge kreditnih unija (HUKU), mnogobrojne članove i klijente NOA-e, a posebne čestitke su poslali general Jacques Paul Klein i Julieta Valls Noyes veleposlanica SAD-a u Republici Hrvatskoj. Uz Ivicu Vrkića, gradonačelnika Grada Osijeka, skup su pozdravili i drugi sudionici, a o povijesti, sadašnjosti i budućnosti NOA-e, govorila je prof. dr.sc. Slavica Singer, jedna od osnivača NOA-e i dugogodišnja (i sadašnja) predsjednica ranije Upravnog, a kasnije i sada Nadzornog odbora NOA-e. Na skupu su također govorili i predstavnici uspješnih članova odnosno klijenata NOA-e o svojim poslovnim pothvatima koje su ostvarili u suradnji s NOA-om, kao i predstavnik radnika NOA-e.

Povodom 20-godišnjice, NOA je izdala brošuru pod nazivom „20 GODINA KREDINE UNIJE NOA (1996.-2016.)-Pregled nastanka, rada, razvoja i planovi budućeg djelovanja“, koju su izradili već spomenuta prof. Slavica Singer i prof. Jaroslav Pecnik, također jedan od osnivača i dugogodišnji član najprije Upravnog odbora, a kasnije Nadzornog odbora NOA-e. U pripremi i izradi brošure svoj su doprinos dali i Uprava i zaposlenici NOA-e. Brošuru je uredila i tiskala Grafika d.o.o. iz Osijeka čiji je vlasnik Ivan Plačko jedan od prvih klijenata NOA-e, a i sada je član NOA-e.

I kako je već rečeno, povodom ove vrijedne i značajne obljetnice, a za izuzetan doprinos razvoju gospodarstava, Grad Osijek NOA-i je dodijelio javno priznanje Pečat Grada Osijeka za 2016. godinu. Priznanje je prof. dr.sc. Slavici Singer, predsjednici Nadzornog odbora NOA-e, uručeno na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka na Dan Grada Osijeka, 2. prosinca 2016. godine u velikoj dvorani Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.

Donatori:
Partneri: